PHẢN ĐỘNG LÀ ĐÂY!

0
402

PHẢN ĐỘNG LÀ ĐÂY
Ông Nguyễn Phú Trọng vừa thú nhận, phải hết 30 năm kể từ khi đổi mới, đảng cộng sản mới chuyển biến được nhận thức về kinh tế tư nhân, từ chỗ coi khinh đến chỗ thừa nhận nó là động lực phát triển, để chừ mới tuyên bố sẽ cởi trói cho nó.
Trước đó cũng hết 30 năm, kể từ khi cướp chính quyền, đảng cộng sản mới chuyển biến nhận thức về kinh tề đa thành phần, từ chỗ nhà nước độc quyền làm kinh tế đến chỗ cho phép các thành phần khác tham gia. (Họ gọi là đổi mới)
Hết 60 năm thay đổi nhận thức để công nhận một giá trị hiển nhiên, nghĩa là 60 năm qua đất nước bị kìm hãm, thì bảo làm sao đất nước không tụt hậu và rối loạn tùng phèo như ngày hôm nay.
Phản động là đây chứ ai dzô.

Trọng Lú. Tổng bí đảng cs Việt Nam!