Không đề.

0
314

維 興 – 德 終

Xứ Văn Hiến Đại La có ông đô trưởng đầu tiên có tên hai chữ này: 維 興. Chữ đầu có nghĩa duy trì. Chữ hai có nghĩa hưng thịnh. Khởi đầu như thế kể cũng ổn.

Ông đương kim có tên hai chữ này: 德 終. Chữ đầu có nghĩa là hiện thân của đạo có trong vạn pháp, tức là đức. Chữ thứ hai có nghĩa là kết thúc.

Theo đúng tinh thần biện chứng pháp duy vật, tức là có một đề, thì sẽ sinh ra một phản đề. Đề và phản đề tập hợp thành hợp đề. Hợp đề phủ định nhau để sinh ra một đề mới.

Cái hưng là cái phát triển của vạn pháp ở bề ngoài. Cái đức là cái chảy vô hình trong vạn pháp. Nay cái ngoài hết hưng thì cái trong chấm hết.

Xét thế, về mặt tên gọi, và cũng luận theo tinh thần biện chứng pháp duy vật, thì có thể nói xứ Đại La đã viên thành cái vòng tuần hoàn của trời đất…