Xin ngừng bào chữa cho họ. Nếu thương yêu những người xấu xa từ căn bản, phải ráng chịu thôi.

0
43
Một thành viên của QAnon

Viet Thanh Nguyen 

27 tháng 8 lúc 11:11

And here’s my older brother, Dr. Tung Thanh Nguyen, who also refuses to accept this good refugee narrative from Vietnamese Americans (Vietnamese translation at the end):

I finally took my Dad to church with proper precautions. It became clear that his faith was more important than dying from Covid.

While I was there, a woman helping at the Vietnamese church asked if I wanted to sign a petition to remove Governor Newsom. I said no and seethed that they allowed political work at a church—it is forbidden due to its non-profit status.

And then I thought, yeah, some of my Vietnamese people are a bunch of hypocrites and law breakers, always have been.

Many of them couldn’t live without Medicare, Social Security, Medicaid and SNAP, yet get upset about Obamacare for others. 

Many of them only want to get paid in cash for their work because they don’t want to jeopardize their safety net benefits or pay taxes. But hey, let’s not let “illegals” into this country. A lot of them don’t even get the irony of using that term even though they were jailed for trying to leave Viet Nam. 

Many of them would be dead already or living in abject poverty if the U.S. did not let them in as refugees in the 1970s and 1980s, or that others here didn’t fight for them to get official status through various programs like HO and ODP. But they themselves don’t want to fight for others like them to get in.

Many of them say they don’t like white people who are racist and complain about how the system is biased against Asians, then turn around and say bad things about Black and Latinx people.

And what kills me are the privileged children, the ones who argue that they made it on their own, forgetting conveniently that either their parents sneaked out a lot of money from Viet Nam (yeah, I know about that dirty secret, all of you whose parents were rich or generals or whatever) or that their parents depended on refugee assistance and the safety net programs.

So what I know now is that I don’t buy that they are Trump supporters because they believe in the Republicans being anti-Communist. Yes, a small portion does still, and we are trying to address that.

They are Trump supporters because they are like Trump, racist, sexist, homophobic, xenophobic, greedy, ungrateful, hypocritical, and lawbreakers. I’m done with them.  I’m done with all your Trumpist relatives too. Stop trying to defend them. You love people who are fundamentally bad. Deal with it.

Vietnamese translation courtesy Thang Do

Với sự cẩn trọng cần thiết, cuối cùng, tôi đưa ba tôi đi lễ ở nhà thờ Việt Nam. Tôi hiểu rõ là với ba tôi, đức tin quan trọng hơn là chết vì Covid. Một người phụ nữ giúp việc ở đó hỏi tôi có muốn ký vào đơn đòi truất phế Thống đốc Newsom không. Tôi từ chối và cùng lúc tức giận vì nhà thờ dung túng sinh hoạt chính trị – quy chế bất vụ lợi không cho phép điều này.

Rồi tôi nghĩ, chớ sao, dân tộc Việt của tôi từ hồi nào tới giờ, nhiều người chuyên môn đạo đức giả và vi phạm luật!

Nhiều người trong họ sống gì nổi nếu không có Medicare, An sinh Xã hội, Medicaid và SNAP, nhưng họ không vui khi thấy người khác được Obamacare.

Nhiều người trong họ thích được trả bằng tiền mặt khi làm việc vì họ không muốn mất tiền trợ cấp hay để trốn thuế. Vậy chứ họ nghĩ: đừng để lũ “di dân lậu” vô xứ này. Nhiều người trong họ còn không hiểu được nghịch lý khi sử dụng từ ‘lậu’ cho dù chính họ đã ở tù bên Việt Nam khi tính vượt biên.

Nhiều người trong họ lẽ ra đã bỏ mạng hay sống lây lất ở đâu đó nếu Mỹ không nhận họ vào tị nạn hồi thập niên 1970 và 1980, hay nếu người khác không đấu tranh để họ có được tình trạng di trú hợp pháp qua các chương trình như HO và ODP. Vậy chứ chính họ lại không chịu làm gì để giúp người khác được vào Mỹ như họ.

Nhiều người trong họ nói họ không thích người da trắng kỳ thị và than phiền là xã hội đối xử không công bằng với người Châu Á, rồi quay ra miệt thị người Da Đen và người gốc Châu Mỹ La-tinh.

Nhưng điều làm tôi bực nhất là thế hệ con họ, có những đứa ăn sung mặc sướng, nhưng luôn rêu rao là chúng nó thành công chỉ nhờ sức mình. Chúng nó quên một cách rất tiện lợi rằng bố mẹ chúng đã lén lút mang tiền theo từ Việt Nam (tôi biết cái bí mật thô bỉ này chứ, mấy người có bố mẹ giàu có hay làm tướng lãnh hay gì đó) hoặc quên rằng bố mẹ chúng sống nhờ tiền trợ cấp tị nạn và các chương trình trợ cấp khác.

Giờ đây tôi phát hiện là tôi không tin nữa khi họ nói họ ủng hộ Trunp vì Đảng Cộng hòa chống cộng. Có, một số nhỏ vẫn nghĩ vậy, và chúng tôi đang tìm cách giải thích cho họ hiểu.

Họ ủng hộ Trump chỉ giản dị vì họ giống Trump, tức là họ cũng kỳ thị chủng tộc, kỳ thị giới tính, kỳ thị đồng tính, họ tham lam, vô ân, giả dối, và phạm luật. Tôi không còn gì để nói với họ hay các bà con theo Trump của họ nữa. Xin ngừng bào chữa cho họ. Nếu thương yêu những người xấu xa từ căn bản, phải ráng chịu thôi.