Ở Romani, nơi mà Dracula được sinh ra.

0
150
Ảnh : Tina Hà Giang 18 tháng 6, 2017
Tina Hà Giang

Tina Hà Giang
18 tháng 6, 2017
Tina Hà Giang 18 tháng 6, 2017
Tina Hà Giang 18 tháng 6, 2017
Tina Hà Giang 18 tháng 6, 2017
Tina Hà Giang 18 tháng 6, 2017
Tina Hà Giang 18 tháng 6, 2017
Tina Hà Giang 18 tháng 6, 2017
Tina Hà Giang 18 tháng 6, 2017
Tina Hà Giang 18 tháng 6, 2017