Lãnh đạo VN phải ‘không cơ hội, vụ lợi’

0
11
Getty Images Các lãnh đạo cao cấp được yêu cầu 'sống trung thực, khiêm tốn, chân thành'
BBC

Bộ Chính trị Đảng Cộng sản Việt Nam lần đầu tiên “có những quy định hết sức cụ thể về tiêu chuẩn chức danh, tiêu chí đánh giá đối với các cán bộ cao cấp của Đảng và Nhà nước”, theo truyền thông tại Việt Nam.

Toàn văn quy định chưa được tiết lộ. Tuy vậy, báo chí nói cán bộ diện Ban Chấp hành Trung ương, Bộ Chính trị, Ban Bí thư quản lý “phải tuyệt đối trung thành với lợi ích của Đảng, của quốc gia – dân tộc và nhân dân; kiên định chủ nghĩa Mác – Lênin, tư tưởng Hồ Chí Minh, mục tiêu lý tưởng về độc lập dân tộc và chủ nghĩa xã hội”.

Ngoài ra, các cán bộ cao cấp này phải tuân thủ các điều như “sống trung thực, khiêm tốn, chân thành, trong sáng, giản dị, bao dung; cần, kiệm, liêm chính, chí công vô tư”.

‘Chính trị Việt Nam đang có sóng ngầm’

Thực chất Hội nghị Trung ương 4

“Tuyệt đối không tham vọng quyền lực, có nhiệt huyết và trách nhiệm cao với công việc; là trung tâm đoàn kết, gương mẫu về mọi mặt.”

“Không tham nhũng, cơ hội, vụ lợi và kiên quyết đấu tranh ngăn chặn, đẩy lùi sự suy thoái về tư tưởng chính trị, đạo đức, lối sống, những biểu hiện “tự diễn biến”, ”tự chuyển hóa” trong nội bộ.”

“Tuyệt đối không để người thân, người quen lợi dụng chức vụ, quyền hạn của mình để trục lợi.”

Truyền thông nhà nước nói ngoài quy định chung, Bộ Chính trị cũng quy định các tiêu chuẩn cụ thể đối với từng chức danh cao cấp.

Bình luận trên báo Việt Nam, ông Lê Quang Thưởng, nguyên Phó Ban Tổ chức Trung ương nói: “Nếu cán bộ có tham vọng quyền lực thì dễ tìm mọi cách, mọi cơ hội để chạy chức, chạy quyền nhằm thăng quan, tiến chức.”

Yêu cầu “tuyệt đối không tham vọng quyền lực” cũng trở thành đề tài bàn luận trên Facebook.

Một số người đã đăng trên Facebook, tự nhận họ “không có tham vọng quyền lực”, dường như là cách bình phẩm hài hước.