VỀ CHUYỆN PHÁP QUYỀN TRONG VỤ ĐỒNG TÂM

0
154
Lên tới Ủy viên Trung ương đảng, hẳn ông Chung không quên và cũng không định phủ nhận nguyên tắc tổ chức của đảng khi tuyên bố mình không liên quan đến hoạt động của công an Hà Nội.

Trong nền pháp quyền, cơ quan điều tra được kỳ vọng hoạt động độc lập, chỉ tuân theo pháp luật và nằm ngoài sự ảnh hưởng của hành pháp hoặc đảng phái chính trị.

Chúng ta hiểu rõ điều đó, và chúng ta cũng mong mỏi như vậy.

Nhưng không vì thế mà chúng ta tự che mắt mình để nghĩ rằng Việt Nam đang có một nền pháp quyền như thế trong thực tại.

Nghĩa là, trong khi vẫn tranh đấu cho một nền pháp quyền trong tương lai, chúng ta không cho phép những kẻ nắm quyền viện dẫn nó để chối bỏ trách nhiệm của họ trong hiện tại.

Khi ông Nguyễn Đức Chung nói rằng ông ấy chỉ là Chủ tịch UBND Hà Nội nên không liên quan tới hoạt động của cơ quan điều tra Công an Hà Nội, ông ấy đang nói dối.

Bởi lẽ, không ai khác mà chính cá nhân ông ấy được giao phụ trách Đảng ủy Công an Hà Nội – cơ quan lãnh đạo trực tiếp mọi hoạt động của công an thành phố này, theo quy định hiện hành của Đảng Cộng sản Việt Nam.

Điều này được ghi nhận rõ trong Quy định số 29-QĐ/TW, ngày 25/7/2016 của Ban Chấp hành Trung ương khoá 12 về thi hành Điều lệ Đảng:

“Việc phân công đồng chí phó bí thư cấp ủy địa phương phụ trách đảng ủy công an cùng cấp.

Các tỉnh ủy, thành ủy; huyện ủy, quận ủy, thị ủy, thành ủy phân công đồng chí phó bí thư là CHỦ TỊCH ỦY BAN NHÂN DÂN PHỤ TRÁCH ĐẢNG ỦY CÔNG AN CÙNG CẤP.

Đồng chí phó bí thư là chủ tịch ủy ban nhân dân được phân công phụ trách đảng ủy công an địa phương cùng cấp THƯỜNG XUYÊN NẮM CHẮC TÌNH HÌNH MỌI MẶT của cấp ủy công an; chịu trách nhiệm trước cấp ủy địa phương về hoạt động của cấp ủy công an; tham gia cùng cấp ủy địa phương lãnh đạo kiện toàn cấp ủy công an; trực tiếp tham dự các hội nghị quan trọng của cấp ủy công an để TRUYỀN ĐẠT Ý KIẾN CHỈ ĐẠO của cấp ủy địa phương đối với cấp ủy công an về những vấn đề có liên quan đến giữ vững an ninh chính trị, trật tự, an toàn xã hội và xây dựng lực lượng công an nhân dân ở địa phương.

Định kỳ hằng tháng hoặc đột xuất, cấp ủy công an báo cáo và xin Ý KIẾN CHỈ ĐẠO của đồng chí phó bí thư là chủ tịch ủy ban nhân dân phụ trách về những vấn đề liên quan đến an ninh chính trị, trật tự, an toàn xã hội và xây dựng lực lượng công an nhân dân ở địa phương trước khi báo cáo xin ý kiến cấp ủy địa phương.” (Điều 25)

Lên tới Ủy viên Trung ương đảng, hẳn ông Chung không quên và cũng không định phủ nhận nguyên tắc tổ chức của đảng khi tuyên bố mình không liên quan đến hoạt động của công an Hà Nội.

Chỉ là ông nghĩ người dân không hiểu nguyên tắc tổ chức nội bộ trong đảng ông, nên ông nói dối để chối bỏ trách nhiệm cá nhân của mình mà thôi.


Quy định số 29 của BCH TW Đảng CSVN:https://dangcongsan.vn/he-thong-van-ban/chi-tiet-van-ban/id/2218.html

LEAVE A REPLY