Tình hình là sắp tới, sẽ có một số lượng lớn người Việt sinh sống ở nước ngoài sẽ bị “tước quốc tịch”.

0
189
Lê Thị Thu Hằng
Nhân Tuấn Trương

Tình hình là sắp tới, sẽ có một số lượng lớn người Việt sinh sống ở nước ngoài sẽ bị “tước quốc tịch”.

Thật ra điều 13 Luật quốc tịch 2008 qui định những công dân VN nào (sinh sống ở nước ngoài) không đăng ký để lấy lại quốc tịch Việt trong 5 năm (từ ngày luật này có hiệu lực) thì sẽ mất quốc tịch.

Điều 13 luật này được sửa đổi (2014), theo đó, những người Việt sinh sống ở nước ngoài, nếu chưa bị mất quốc tịch (vào thời điểm luật này có hiệu lực) thì vẫn còn quốc tịch VN.

Lý do điều 13 thay đổi, là đến cận ngày hết hạn mà không có bao nhiêu người đến đăng ký giữ quốc tịch Việt. Không thay đổi luật thì sẽ có vài triệu người VN mất quốc tịch.

Nhưng luật VN lại “mở cửa rộng” cho việc nhà nước tước quốc tịch của công dân mình.

Điều 31 Luật quốc tịch qui định:

“Công dân Việt Nam cư trú ở nước ngoài có thể bị tước quốc tịch Việt Nam, nếu có hành vi gây phương hại nghiêm trọng đến nền độc lập dân tộc, đến sự nghiệp xây dựng và bảo vệ Tổ quốc Việt Nam hoặc đến uy tín của nước Cộng hoà xã hội chủ nghĩa Việt Nam.”

Vấn đề là các việc “gây phương hại đến độc lập dân tộc, xây dựng bảo vê tổ quốc, uy tín nước CHXHCNVN ” là không có gì xác định”cụ thể”.

Không có một cơ quan pháp lý độc lập nào được đặt ra để thẩm định các “hành vi” như thế nào là phạm tội. Chỉ cần một lá đơn “tố cáo” thì tiến trình “truất quốc tịch” được khởi động. Chủ tịch nước ký tên vào là xong.

Như vậy tất cả những người VN (tị nạn cộng sản hay không tị nạn) đều có thể bị truất quốc tịch, đơn giản chỉ vì một thái độ, một lời nói… được xem là “chống chế độ”.

Bà Lê Thị Thu Hằng, cái loa rè của VN vừa lên tiếng rằng việc tước quốc tịch GS Phạm Minh Hoàng là đúng luật VN.

Vấn đề là luật VN vi phạm các công ước quốc tế mà VN đã ký đồng thời đi ngược lại nền tảng kiến tạo nên quốc gia.

Dĩ nhiên những người sinh ra và lớn lên ở Việt Nam, có cha mẹ tiên tổ là người VN, dầu họ có lưu lạc sống ở nước ngoài hay ở VN, họ đều là người Việt.

Trong số hàng triệu người VN sống ở nước ngoài, có vô số người là hậu duệ của các bậc tiên liệt đã dựng nước và mở rộng đất nước này. Hậu duệ nhà Nguyễn có rất nhiều người sống ở nước ngoài. Hậu duệ nhà Lê, nhà Ngô, nhà Lý… cũng vậy.

Cái gọi là “nhà nước CHXHCNVN” của ông Hồ dựng lên, thực ra là “con hoang” của chủ nghĩa cộng sản quốc tế với thực dân. Thời gian tồn tại chủ nhà nước này chỉ là con số lẻ so với chiều dài lịch sử.

Thực tế cho thấy nhà nước này bản chất là một nhà nước “thực dân” do “nội xâm”. “Chúng ăn của dân không từ một thứ gì”.

Nhà nước này có tư cách gì để tước quốc tịch VN của những công dân Việt ?

Cái loa rè VN cho rằng việc tước quốc tịch công dân là “đúng pháp luật”.

Rõ ràng là “luật rừng”. Xử sao cũng được.