Mối quan tâm về quyền con người trong Luật An ninh mạng của Việt Nam: Từ diễn ngôn quốc tế đến góc nhìn so sánh

2
6

, ,

Journal of Human Rights Practice, Volume 14, Issue 3, November 2022, Pages 968–985, https://doi.org/10.1093/jhuman/huac007

Luật An ninh mạng Việt Nam chính thức có hiệu lực từ ngày đầu tiên năm 2019, được các cơ quan chức năng Việt Nam đánh giá là bước tiến quan trọng của hệ thống pháp luật Việt Nam trong việc bắt kịp các vấn đề công nghệ thông tin mới và giải quyết các thách thức của Cách mạng 4.0. Tuy nhiên, đạo luật này không được đưa ra mà không có sự phản đối. Cụ thể, sự bất mãn của quốc tế đối với luật pháp đã được nêu rõ vào tháng 1 năm 2019 trong Đánh giá định kỳ phổ quát—một cơ chế bảo vệ nhân quyền quan trọng dưới sự quản lý của Hội đồng Nhân quyền Liên hợp quốc; và cả trong phiên điều trần của Ủy ban Nhân quyền về việc Việt Nam thực hiện Công ước Quốc tế về các Quyền Dân sự và Chính trị vào tháng 3 năm đó.

Người dân Sài Gòn biểu tình chống luật Đặc khu.

Với nguồn lực hạn chế, trước tiên, bài viết này cố gắng xác định và đánh giá các khuyến nghị cũng như nhận xét trong hai sự kiện liên quan đến Luật An ninh mạng do các chủ thể quốc tế bao gồm các quốc gia, tổ chức phi chính phủ và các tổ chức có thẩm quyền của Liên hợp quốc đưa ra. Với dữ liệu, bài viết có thể phân loại ba mối quan tâm quan trọng về nhân quyền liên quan đến luật pháp, theo nhận thức quốc tế. Chúng bao gồm (1) triết lý pháp lý về “an ninh quốc gia”; (2) nghĩa vụ áp đặt đối với doanh nghiệp internet; và (3) xem xét/khắc phục tư pháp. Cuối cùng, nghiên cứu tiến hành phân tích so sánh sâu rộng giữa những mối quan tâm này và thông lệ quốc tế để đưa ra những kết luận khác nhau về tính tương thích và các giải pháp khả thi của chúng.

Các tác giả tin rằng những lời chỉ trích mang tính xây dựng từ cộng đồng quốc tế có thể được tiếp thu một cách cẩn thận nhằm góp phần hoàn thiện luật an ninh mạng của Việt Nam trong tương lai.

I genuinely admired what you’ve accomplished here. The outline is elegant, your written content fashionable, however, you seem to have acquired some unease about what you wish to present going forward. Undoubtedly, I’ll revisit more often, similar to I have nearly all the time, in case you sustain this ascent.

I truly relished the effort you’ve invested here. The design is tasteful, your authored material fashionable, however, you seem to have acquired some unease about what you intend to present henceforth. Undoubtedly, I’ll revisit more regularly, similar to I have nearly all the time, in the event you sustain this rise.