“Mẹ ơi, con không sợ”

0
3
Ảnh : Luật Khoa

Trinh Huu Long

“Mẹ ơi, con không sợ” có lẽ là thành quả lớn nhất trong cuộc đời mà bạn thân Pham Doan Trang có thể nói với mẹ. Từ một trong những giai đoạn tuyệt vời nhất của chính trị Việt Nam: phiên tòa của riêng cô ấy.

Tôi không thể không nghĩ đến cô ấy khi nghe tin Kế Huy Quân giành giải Oscar. Hầu như tất cả chúng ta sẽ không giành được một cái gì đó quan trọng như một giải Oscar để gọi cho mẹ và tự hào nói với mẹ như vậy. Chúng ta sống cuộc sống bình thường của mình, cố gắng chiến thắng bản thân – nghĩa là nỗi sợ hãi của chúng ta – mỗi ngày. Và đó chắc chắn là điều đáng tự hào.

“Mom, I’m not afraid” is probably the greatest life achievement that my dear friend Pham Doan Trang could tell her mom. From one of the greatest stages of Vietnam’s politics: her own trial. 

I can’t help but thinking of her when I heard of Ke Huy Quan wining the Oscar. Almost all of us are not going to win something as significant as an Oscar to call mom and proudly tell her so. We live our normal lives trying to win over ourselves – meaning our fears – every single day. And that’s definitely something to be proud of.

https://www.facebook.com/longtrinh.vietnam/posts/pfbid0pn75F1PbwARSQMyp7nkeyyqbLoMEuEm1P3cd35QQcNWeXhDGswuTRdcFXLKFdryFl